ГАРАНЦИЯ

Всяка стока, продавана от SHOOOS има стандартна гаранция от 24месеца.

Ако стоката, която сте закупили е повредена или има производствен дефект, уведомете ни. Моля, не забравяйте да изпратите снимки на щетите.

Електронна поща: [email protected]

Ако желаете да предявите гаранционен иск за вашите стоки. Моля, изпратете го на следния адрес: Милетичова 5 Братислава, 82108, Братислава, Словакия, Европа и като включите фактурата и попълнения формуляр за рекламация.

-----Образец за рекламация: (PDF)-----

Гаранция

1.Рекламацията трябва да бъде подадена без неоправдано забавяне веднага след като възникне неизправността. Всяко удължаване и последваща употреба на стоката може да доведе до увеличаване на дефекта и влошаване на състоянието на стоката, което може да бъде причина за отказ на жалбата.

2.Гаранционният срок на стоката е 24 месеца и започва да тече от датата на покупката.

3.Гаранционния срок не бива да се бърка с експлоатационния срок на стоката, който зависи от интензитета, начина на използване и поддръжка на стоката. Тези фактори могат да повлияят на срока на експлоатация.

4. В случай, че след получаването на стоката, купувачът установи, че стоката не съответства на поръчаната или не е изправна, трябва веднага да уведоми продавача по имейл или телефон, най-късно 5 дни след получаването на стоката.

5. В случай на дефект по стоката, купувачът има право да предяви рекламация.

6. Несъответствие означава промяна в характеристиките на стоката, причинена от използването на неподходящ или некачествен материал, неспазване на технологията на производство или неподходящ дизайн.

7. Гаранцията не покрива промени в свойствата на стоката, които са възникнали по време на гаранционния срок като последица от износване,  злоупотреба, безотговорност или неподходяща поддръжка на естествените материали, от които стоката е изработена, щети причинени от ползвателя или трето лице.

8.Счита се, че рекламацията е подадена правилно, ако стоката е в своята цялост и са спазени общите принципи за хигиена. Купувачът е длъжен да предаде стоката почистена и без каквито и да било замърсявания. Управителят на магазина https://www.shooos.bg/  има право да откаже рекламации, които не отговарят на общите принципи за хигиена (Декрет 91/1984 Coll., За мерките срещу преносимите болести).

9.Рекламацията, включително и отстраняването на повредата, следва да бъдат предоставени без необосновано забавяне, не по-късно от 30 дни от датата на подаване. Оторизираният служител, когато има основание за това, може да се договори с клиента за по-дълъг срок.

10. Клиентът подава жалбата с изпращането на стоката заедно с попълнения формуляр за предявяване на рекламация и копие от фактурата на: Shooos sro.,Miletičova 5 Bratislava, 82108, Bratislava, Slovakia

© SHOOOS